Εγγύηση Ελαστικών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Καλυπτόμενα ελαστικά

 • KUMHO, APOLLO*, INFINITY
 • Καινούρια ελαστικά αγορασμένα από το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών Sigma Motion.
 • Ελαστικά επιβατικών οχημάτων, SUV και 4x4.(Εξαιρούνται τα Off Road)
 • Απαραίτητη η αγορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών στο όχημα σε επιλεγμένους συνεργάτες της Sigma Motion – ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sigma-motion.gr
 • Σε περίπτωση κατάργησης κάποιου τύπου ελαστικού, αυτό θα αντικαθίσταται από την Sigma Motion – ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. με άλλο εφάμιλλων χαρακτηριστικών.


Περίοδος κάλυψης

Η περίοδος κάλυψης των ελαστικών ισχύει για 12 μήνες από την αγορά ή 15.000 διανυθέντα χιλιόμετρα από αυτήν, οποιοδήποτε γεγονός εκ των δύο επέλθει νωρίτερα.

Για το λόγο αυτό, οι κάτοχοι των ελαστικών-καταναλωτές απαιτείται να έχουν καταχωρήσει προηγουμένως τον σειριακό αριθμό τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.sigma-motion.gr. *( Τα ελαστικά Apollo προσφέρουν πρόσθετη εγγύηση που μπορείτε να δείτε στο site της Apollo).


Αντικείμενο κάλυψης

 • Καλύπτονται τυχαίες ζημιές ελαστικών που δεν επιδιορθώνονται, όπως χτύπημα σε πεζοδρόμιο ή λακκούβες, κοψίματα κλπ, εφόσον τα ελαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση του/ων ελαστικού/ών για μία μόνον φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που υπέστησαν ζημιά.
 • Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος τοποθέτησης και τυχόν άλλων εργασιών κατά τη διαδικασία αντικατάστασης του ελαστικού και όχι με το κόστος του ελαστικού.


Εξαιρέσεις από το πρόγραμμα εγγύησης

 • Η ζημιά που προκαλείται από κλοπή, φωτιά, ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη ή κακόβουλη ενέργεια π.χ. μαχαίρωμα κλπ.
 • Η ζημιά από μηχανικές βλάβες, π.χ ελαττωματικά αμορτισέρ, έλλειψη ευθυγράμμισης, ελλιπής συντήρηση κλπ.


Υποχρεώσεις καταναλωτή

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, είναι η νόμιμη κατοχή και επίδειξη της κάρτας εγγύησης.
 • Αν και εφόσον προκύψει ζημιά σε ελαστικό που καλύπτεται από το παρόν πρόγραμμα εγγύησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να προσκομίσει και παραδώσει στον επιλεγμένο συνεργάτη της Sigma Motion την κάρτα εγγύησης, καθώς και το/α ελαστικό/ά που προέκυψε η ζημιά, το/α οποίο/α και θα παραμένει/ουν στο κατάστημα του συνεργάτη.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή με τους παραπάνω όρους, το αίτημα αντικατάστασης για ελαστικό με ζημιά δεν θα γίνεται δεκτό και η εγγύηση των ελαστικών παύει να ισχύει.


Σημείωση: η παροχή εγγύησης στα ελαστικά KUMHO, APOLLO, INFINITY σημαίνει και την παράλληλη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος εγγύησης ελαστικών της Sigma Motion – ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. εκ μέρους του καταναλωτή.