Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος, www.sigma-motion.gr, με σκοπό την αναζήτηση, ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών παραγγελιοληψίας στους επισκέπτες/χρήστες του σχετικά με τα ελαστικά τα οποία διαθέτει στην ελληνική αγορά. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.sigma-motion.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.sigma-motion.gr. έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου www.sigma-motion.gr.

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.sigma-motion.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, υπηρεσίες κλπ αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» ή των δικαιοπάροχών της και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.sigma-motion.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» ή του εκάστοτε δικαιούχου.

 

Β. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας  www.sigma-motion.gr να είναι ακριβείς, σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις, διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης των πληροφοριών αυτών.

 

Γ. Συμπεριφορά χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

Σε περίπτωση που η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» εκ του λόγου αυτού.

 

Δ. Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να διοχετευθούν μέσω του site www.sigma-motion.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους.

Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνον των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», είτε για το περιεχόμενο, είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

E. Ασφάλεια διαδικτυακού τόπου

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και μολονότι η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή/και απαλλαγμένες  από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, στον εξοπλισμό, λογισμικό ή/και αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

ΣΤ. Λειτουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικού καταστήματος

Πριν πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω του www.sigma-motion.gr, θα πρέπει να εγγραφείτε και για την εγγραφή απαιτείται να καταχωρήσετε μια σειρά από στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεσή της, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας.

Ο xρήστης/επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς την «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» για την είσπραξη του αντιτίμου των προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας www.sigma-motion.gr.

O χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της sigma-motion.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας ελαστικών αποτελεί λόγο ακύρωσης αυτής. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του χρήστη/επισκέπτη για τη σύναψη σύμβασης αγοράς ελαστικών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για παραγγελίες που θα εκτελεστούν βασισμένες σε εσφαλμένα ή ανακριβή στοιχεία από τον επισκέπτη/ χρήστη.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του sigma-motion.gr, ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει την απαιτούμενη ηλικία για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα μας.

Ζ. Κατάρτιση Σύμβασης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή από εμάς. Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να επιβεβαιώσετε την πληρωμή σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν γίνει αποδεκτή από εμάς θα λάβετε ένα e-mail το οποίο θα σας ενημερώνει για τη μη δυνατότητα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν πραγματοποιείται καμία μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό σας στο λογαριασμό της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.». Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας ("η Σύμβαση") θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν γίνεται από εμάς αποδεκτό το αίτημα για την παραγγελία των προϊόντων που επιθυμείτε.

Η. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά .

Θ. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας.

Ι. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

ΙΑ. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα www.sigma-motion.gr, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

ΙΒ. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό της (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής:

α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.

β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.

γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.

δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

ε. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.

ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

ΙΓ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί όροι 

Η παρούσα σύμβαση όρων χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση όρων χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς το νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.